• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

01 ஜனவரி 1986 – குடியுரிமை மீட்டளிப்பு

1980 ஆம் ஆண்டில் நீக்கப்பட்ட திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்களின் குடியுரிமையை ஜனாதிபதி ஜே.ஆர். ஜயவர்தனவில் வழங்கப்பட்ட கட்டளையின் பிரகாரம் திரும்ப வழங்கப்பட்டது. இதற்கிடையே காலஞ்சென்ற முன்னால் அமைச்சர் பீலீக்ஸ் டயஸ் பன்டாரநாயக்க அவர்களின் குடியுரிமையையும் இறந்த பின்னர் திரும்ப வழங்கப்பட்டது.