• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

04 செப்டெம்பர் 1973 – வதிகானுக்கான விஜயம்

திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்கள் 1973 ஆம் ஆண்டு செப்டெம்பர் மாதம் வதிகானுக்கான விஜயத்தை மெற்கொண்டார். இதன் போது பாப்பரசர் போல் வி.ஐ உடன் கஸ்டல் கான்டல்போ வில் தனிபட்ட தரிசனத்தில் ஈடுப்பட்டார். திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்களின் இரண்டாவது ஆட்சியில் முதல் காலப்பகுதியில் பாப்பரசர் போல் வி.ஐ கொழும்புக்கு வந்தடைந்த குறுகிய விஜயத்தின் போதே இவரை சந்திற்கும் வாய்ப்பு திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்களுக்கு கிட்டியது.