• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

05 –08 நவெம்பர் 1976 – மலேசியாவிற்கான விஜயம்

கிழக்கு ஆசியாவிற்கான சுற்று பயணமொன்றை மேற்கொண்டு திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்கள் முதலில் பிரதமர் தாதுக் ஹுசேன் அவர்களின் அழைப்பை ஏற்று மலேசியாவிற்கு விஜயம் செய்தார். பிரதமர், பதில் பிரதமர் மாதீர் முஹாமட் மற்றும் உள்நாட்டு அமைச்சர் துன் முஹாமுட் காஸாலி அவர்களுடன் நடத்திய பேச்சுவார்தையின் போது இலங்கையின் நிலைப்பாடு சம்பந்தமாக பாராட்டு செய்யபட்டதுடன் குவாலாலம்பூரிலிருந்து கடத்தப்பட்ட விமானத்துக்கு இலங்கையில் மீள எரிபொருள் பெற வசதிகளை ஏற்படுத்திகொடுத்தமைக்கு நன்றியையும் தெரிவிக்கப்பட்டது. மன்னர் யய்யா பெட்ராவினாலும் வரவேற்க்கப்பட்ட திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்கள் பின்னர் மலேசியாவின் சுதந்திர வர்தக வலயத்திற்கும் விஜயம் செய்தார்.