• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

08 – 11 நவெம்பர் 1976 – பிலிபீனுக்கான விஜயம்

கிழக்கு ஆசியாவிற்கான சுற்று பயணத்தின் இரண்டாவதாக திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்களும் அவரது தூதுக்குழுவினரும் மனிலாவிற்கு விஜயம் செய்ததுடன் இந்த மூன்று நாள் விஜயத்தின் ஆரம்பத்தில் ஜனாதிபதி பர்டினன்ட் மார்கோஸ் மற்றும் அவரது மனைவி இமெல்டா மார்கோஸ் அவர்களால் குதூகலமாக வரவேற்க்கப்பட்டார். இதன் போது வணிகம், தொழிற்துறை, நிதி, கல்வி மற்றும் விவசாயத் துறைகளில் பலதரப்பட்ட இருதரப்பு விடயங்கள் சம்பந்தமாக பேச்சு வார்தை நடாத்தப்பட்டது. உள்நாட்டு நினைவுகட்டிடங்கள், பிலிபயினின் கலை நிலையம், சமுதாய நலன்புரி மற்றும் போஷாக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஆசிய நிலையம் ஆகிய இடங்களுக்கும் கொரிஜிடோர் வலைக்குடா மற்றும் பட்டான் ஆகிய இடங்களுக்கும் பிரயாணம் செய்தார்.