• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

08 மே 1980 – யுகோஸ்லோவியாவின் ஜனாதிபதி மார்ஷல் ஜோசப் டிட்டோவின் இறுதிசடங்கு

திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்களின் அணிசேரா இயக்கத்தின் தோழரும் நெருங்கிய நண்பருமான யுகோஸ்லோவியாவின் ஜனாதிபதி மார்ஷல் ஜோசப் டிட்டோவுடன் பல சர்வதேச அரங்குகளில் ஒன்றினைந்து அணிசேரா இயக்கத்தின் நோக்கங்களை எட்டுவதற்கு திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்கள் பாடுப்பட்டார். 1980 ஆண்டு மே மாதம் நடந்த மார்ஷல் டிட்டோவின் மரணத்தினையடுத்து இறுதி அஞ்சலி செலுத்தும் முகமாக திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்கள் பெல்கிறேடுக்கு புறப்பட்டு சென்றார். திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்கள் சுகவீனமடைந்துள்ள பொழுது ஜனாதிபதி மார்ஷல் ஜோசப் டிட்டோ யுகோஸ்லோவியாவில் மருத்துவ வசதிகளை அளிக்க முன்வந்ததுடன் இந்த இரு தலைவர்களுடையே பலமான நட்பின் பிணைப்பு காணப்பட்டது.