• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

09 டிசெம்பர் 1974 – பண்டாரநாயக்க சர்வதேச கல்வி நிலையம் நிறுவுதல்

சர்வதேச உறவுத்துறையை பொருத்த வரையில், சர்வதேச புகழுடைய ஒரு நிறுவனத்தின் தேவையை நிறைவேற்றும் வகையில் பண்டாரநாயக்க சர்வதேச கல்வி நிலையம் 1974 ஆம் ஆண்டில் டிசெம்பர் மாதம் திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்களால் அங்குராப்பனம் செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையம மூலம் சர்வதேச உறவு, சர்வதேச சட்டம் மற்றும் இராஜதந்திரம் என்பவற்றை பற்றி அறிவூட்டப்படும்.