• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

10 செப்டெம்பர் 1974 – மேற்க்கு ஜேர்மனிக்கான விஜயம்

சான்சலர் ஹெலமட் ஸ்மிட்டின் அழைப்பின் பேரில் திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்கள் மேற்க்கு ஜேர்மனிக்கு விஜயமொன்றை மேற்கொண்டார். உலகத்தில் நிலவும் மின்சக்தி நெருக்கடியும் அபிவிருத்தியடைந்துவரும் நாடுகளுக்கு அதன் தாக்கம் பற்றியும் இரு நாடுகளுடைய இருதரப்பு உறவுகள் சம்பந்தமாவும் இரு தலைவர்களுடைய பேச்சுவார்த்தையின் போது ஆராயப்பட்டது.