• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

12 டிசம்பர் 1961 – ஜக்கிய அமரிக்காவின் இறப்பர் கொள்கைக்கு எதிராக இலங்கை தலமை தாங்குதல்

ஜக்கிய அமரிக்காவின் இயற்கை இறப்பர் அகற்றல் கொள்கையை அறிமுகப்படுத்திய பின்பு அமெரிக்கா தன் கைவசமிருந்த இயற்கை இறப்பரை விடுவித்தல் செய்ததின் காரணமாக உலக சந்தையில் இறப்பரின் விலை சீக்கிரமாக வீழ்ச்சியடைந்ததினால், திருமதி சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க அவர்கள் உடனடியாக இலங்கையின் நிலமையை தெளிவாக விளக்கி இலங்கைக்கு இயற்கை இறப்பர் தொழிலின் முக்கியத்தை வலியுறித்தி இயற்கை இறப்பரின் விலை வீழ்ச்சியின் காரணமாக இலங்கையின் பொருளாதாரத்துக்கு ஏற்படும் ஆபத்தான விளைவுகளையும் எடுத்துரைத்தார். இயற்கை இறப்பரை உற்பத்தி செய்யும் எல்லா நாடுகளின் பொருளாதாரத்தை வெகுவாக பாதிக்கும் இந்த கொள்கையை உடனடியாக கைவிடுமாறு ஜக்கிய அமரிக்காவின் ஜனாதிபதி ஜோன் எப் கெனடிக்கு வேண்டுகோள் விடுத்து கடிதம் எழுதினார். இந்த கோரிக்கையை கவனத்தில் கொண்ட அமெரிக்க ஜனாதிபதி “வெளிநாட்டு செலாவனி சம்பாதிப்பதற்கும் அரச வருமானத்திற்கும் இயற்கை இறப்பரை ஏற்றுமதி செய்வதில் பெருமளவில் தங்கியிருக்கும் இலங்கையின் பாரதூரமான நிலமையினை நான் நங்கு அறிவேன்” என்றும் “அமெரிக்காவின் மிக இயற்கை இறப்பர் அகற்றும் விற்பனை நடவடிக்கையை மிகவும் கவனமாக கையாளப்படும்” என்றும் “இந்த அகற்றல் விற்பனைகளால் உலக சந்தையில் ஏற்படும் எதிர் விளைவுகளை கூடியவரை குறைப்பதற்கு முடியுமான எல்லா விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படும்” என்றும் குறிப்பிட்டார். இந்த உறுதி மொழிக்கிணங்க ஜனாதிபதி கெனடி மூன்று வாரங்களுக்குள் இயற்கை இறப்பர் அகற்றல் வேலைத்திட்டத்திற்கு சில திருத்தங்கள் கொண்டு வந்தார்.