• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

16 டிசெம்பர் 1975 – பகிஸ்தான் ஜனாதிபதி சுல்பிக்கார் அலிபூத்தோ அவர்களின் விஜயம்

திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்களின் அழைப்பின் பேரில் பகிஸ்தான் ஜனாதிபதி சுல்பிக்கார் அலிபூத்தோ அவர்கள் இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொண்டு இலங்கையை வந்தடைந்தார். இந்த விஜயத்தின் போது இலங்கை பாராளுமன்றதில் உரை நிகழ்த்தி, 1963 ஆம் ஆண்டில் விஜயம் செய்த ஜெனரல் ஆயுப் கானுக்கு பின்பு இலங்கை பாராளுமன்றதில் உரை நிகழ்த்திய இரண்டாவது பகிஸ்தானிய தலைவரானார். திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்களுடன் பகிஸ்தான் நிலமைகளும் விசேடமாக நாடு பிரிந்த பின்னனியிலுள்ள பிரச்சினைகள் சம்பந்தமாகவும் விரிவான பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதுடன் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பாகிஸ்தானுக்கிடையில் இடையில் சென்றுவந்த பொதுமக்கள் பிரயாணம் செய்த விமானம்களுக்கு எரிபொருள் வசதிகளை செய்துகொடுத்தையிட்டும் நன்றியையும் தெரிவித்தார்.