• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

17 – 20 ஒக்டோபர் 1963 – போலந்துக்கான விஜயம்

திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்களின் சுற்றுப்பயணத்தில் போலந்து நாட்டுக்கும் விஜயம் செய்தார். போலந்து நாட்டுடன் திருமதி எஸ். டபிள்யூ.ர்.டி பண்டாரநாயக்க அவர்கள் 1957 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் இராஜதந்திர உறவுகளை ஏற்படுத்திருந்தார். வோர்சோ நகரில், பிரதமர் ஜோசப் சயிரேன்கிவெஸின் அழைப்பில் குதூகளமான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டதுடன் விசேடமாக திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்களின் சாதனைகளினால் எழுச்சியடைந்த அந்நாட்டு மகளிர் இயக்ககம் இந்த வரவேற்புகளில் பெரும் பங்கை வகித்தது. இவரின் இந்த குறுகிய கால விஜயத்தின் போது போலந்து நாட்டு சட்ட சபையின் தலைவரான ஜனாதிபதி எலெக்ஸ்சென்டர் அவர்களையும் சந்திக்க முடிந்தது.