• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

21 நொவெம்பர் 1961 – விபசன்னா தியாண நிலையம்

1961 ஆம் ஆண்டு நொவெம்பர் மாதம் 21ம் திகதி விபசன்னா தியாண நிலையத்தின் ஸ்தாபக தலைவி திருமதி சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க அவர்கள் இந்த நிலையத்தின் புதிய கட்டிடத்தை திறந்து வைத்தார். 1955 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த இயக்கம் தியாணங்களுக்காக அற்பணிப்புடன் செயற்பட்டது. பிரதமர் எஸ். டபிள்யூ.ர்.டி பண்டாரநாயக்க அவர்களின் சிந்தனையின் உருவான இந்த நிலையம் கொழும்பு நகர மத்தியில் அமைந்துள்ளதுடன் திருமதி பண்டாரநாயக்க அவரது வாழ்க்கை பூராகவும் இந்த நிலையத்தை பேணி பாதுகாத்தார்.