• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

24 ஜூலை 1975 – மெக்சிகோ ஜனாதிபதி லுவிஸ் ஏச்சேவேரியா அல்வாரெஸ்வின் விஜயம்

திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்கள் மெக்சிகோ ஜனாதிபதியை சந்தித்து பேசி ஒரு மாத்திற்கு பின்பு மெக்சிகோ ஜனாதிபதி லுவிஸ் ஏச்சேவேரியா அல்வாரெஸ் ஒரு நாள் விஜயத்தை மேற்கொண்டு இலங்கையை வந்தடைந்தார். இந்த விஜயத்தினூடாக அனிசேரா இயக்கம், சர்வதேசம் முன்னுள்ள பிரச்சினைகள் மற்றும் இரு நாடுகளுடைய உறவுகளை பற்றியும் பேசுவதற்கு சந்தர்பம் கிட்டியது.