• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

24 ஒக்டோபர் 1971 – ஐக்கிய இராஜ்ஜியதிற்கான விஜயம்

நான்கு நாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயமொன்றை மேற்கொண்டு இங்கிலாந்து பிரதமர் எட்வட் ஹீத்தின் விருந்தினராக ஐக்கிய இராஜ்ஜியதிற்கு வந்தடைந்த திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்கள் வருடத்தில் முதல் பகுதியில் இளைஞர்களின் ஆயுத கிளச்சியை கையாளுவதற்கு ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தினால் வழங்கப்பட்ட உதவிகளை நினைவுகூர்ந்து நன்றியையும் தெரிவித்தார். மகாராணி, பிரதமர் மற்றும் வெளிவிவகாரங்களுக்கான இராஜங்க செயளாலர் சர் டக்லஸ் ஹோம் அவர்களையும் சந்தித்ததுக்கு அடுத்தபடியாக, ஐரோப்பா பொருளாதார சமுதாயதிற்கு பிரிட்டன் இணைந்தால் இலங்கைக்கு ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் பற்றி பிரிட்டனின் பொது சந்தை சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களை கையாளும் பிரதான தூதுவராகிய ஜொப்ரி ரிப்பொன் அவர்களையும் சந்தித்து பேச்சுவார்தை நடத்தினார். இவரின் பிரிட்டனுக்கான விஜயத்தினூடாக பொதுநலவாய செயலகத்தின் செயளாலர் நாயகம் அரநோல்ட் ஸ்மித் அவர்களை சந்திப்பதற்கு வாய்ப்பு கிட்டியதுடன் இலங்கையின் அக்கறைகளையும் கவலையும் தெரிவிக்க சந்தர்பம் கிட்டியது.