• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

29 மே மாதம் 1970 – இரண்டாவது முறையாக பிரதமர் பதவியில் சத்தியபிரமாணம் செய்தல்

இரண்டாவது முறையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்கள் பிரதமர் பதவியில் விலியம் கொபல்லாவ முன்னிலையில் சத்தியபிரமானம் செய்தார். பிரதமர் பதவியில் கடமைகளுக்கு அதிகபடியாக, பாதுகாப்பு மற்றும் வெளிவிவகார அமைச்சும், திட்டமிடல் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு அமைச்சுகளையும் பொறுப்பேற்று கடமை புரிந்தார்.