• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

27 ஜூலை 1943 – சுனேத்திர டயஸ் பண்டாரநாயக்கவின் பிறப்பு

“வெண்ட்வோர்த்” எனும் அவர்களுடைய முதல் கொழும்பு இல்லத்தில் பிறந்த சுனேத்திரா டயஸ் பண்டாரநாயக்க இரண்டு பிரதமர்களுடைய மூத்த மகளாவர். இவர் கலைத்துறைக்கும் சமுதாயத்தொண்டுக்கும் அர்ப்பணித்து வாழ்கிறார். ஓக்ஸ்பர்ட் பல்கழைக்கழகத்திலிருந்து தத்துவ சாஸ்திரம், அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரம் சம்பந்தமான சிறப்புப் பட்டம் பெற்ற சுனேத்திர, தாய் நாட்டுக்கு வந்து, தனது தாயாரின் இரண்டாவது பிரதமர் காலப்பகுதியில் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் இளைஞர் மற்றும் மகளிர் பிரிவை முறையாக உருவாக்கி, பலப்படுத்தினார். இவர், அங்கவீனங்களுடன் வாழும் நபர்களை சமுதாயத்தோடு ஒன்றிணைக்கும் நோக்கோடு சுனேத்திர அறநிறுவனத்தை தொடங்கி, பலவீனமுள்ள மக்களின் நம்பிக்கையை கட்டியெழுப்ப பாடுபட்டார்.