Author Archives: kosala

Mr.Mahendiran Geethananda

Mr.Isuru Laknatha

Name of the candidates

Ms.Krishnika Priyanga Kishor

Ms.A.F.Hafsa

Ms.K.Sanadini

Ms.M.P.F.Nasla

Ms.N.Yasona

Ms.M.P.F.Nasla

Ms.M.P.F.Nasla

Ms.K.Meerthika

Name of the candidates

Mr.Suntharalingam Senduran

Mr.M.T.M.M.Nashan

Ms.M.A.F.Akeela

Mr.P.Krishanthathan

Ms.P.Lakshana

Ms.Anthony Kaushalya

Ms.M.I.Nilfa

Ms.S.Dishalani