• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1986 ජනවාරි 01 – පුජා අයිතීන් ප්‍රතිෂ්ඨාපනය

1980 දී ඉවත් කරන ලද බණ්ඩාරනායක මැතිනියගේ ප්‍රජා අයිතිය 1986 දී ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා නිකුත් කළ ආඥාවක් මගින් ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරන ලදී. එවකට ජීවතුන් අතර නොසිටි හිටපු ඇමති ෆීලික්ස් ඩයස් බණ්ඩාරනායක මහතාගේ ප්‍රජා අයිතීන් මරණින් පසුව වලංගුවන පරිදි ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරනු ලැබීය.