• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1962 මාර්තු 02 – විලියම් ගොපල්ලව මැතිතුමා අග්‍රාණ්ඩුකාර ධූරයට පත් කිරීම

ශ්‍රීමත් ඔලිවර් ගුණතිලක අග්‍රාණ්ඩුකාර ධූර කාලයෙන් පසු දෙවන එලිසබත් මහරැජිනගේ අනුමැතිය ඇතිව විලියම් ගොපල්ලව මැතිතුමා අග්‍රා‍ණ්ඩුකාර ලෙස පත් කිරීමට බණ්ඩාරනායක මැතිනිය වගබලා ගත්තා ය. ඔහු 1962 මාර්තු 02 දින පෙ.ව. 8.57ට අග විනිසුරු එච්.එච්. බස්නායක මහතා සහ අගමැතිනි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේ ය.