• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1970 දෙසැම්බර් 04 – VI වන පාවුළු පාප් වහන්සේ පැමිණීම

1970 දෙසැම්බර් මාසයේ කෙටි කාලීන චාරිකාවක් සඳහා ලංකාවට පැමිණි VI වන පාවුළු පාප් වහන්සේ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය විසින් පිළිගන්නා ලදී. රත්මලාන ගුවන් තොටුපලට පමණක් සීමා වුන මෙම ගමන, ලංකාවට පාප් වහන්සේ නමක් පැමිණි ප්‍රථම අවස්ථාව වන බැවින් බෙහෙවින් වැදගත් විය.