• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1973 සැප්තැම්බර් 04 – වතිකානුවට යාම

1973 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී වතිකානුවට ගිය බණ්ඩාරනායක මැතිනිය VI වන පාවුළු පාප් වහන්සේ සමග කාස්ටල් ගැන්ඩොල්ෆෝ හී දී පෞද්ගලික සාකච්ඡාවක් පැවැත් වූවාය. තම දෙවන ධූර කාලය ආරම්භයේ දී VI වන පාවුළු පාප් වහන්සේ කොළඹට පැමිණි අවස්ථාවේ දී බණ්ඩාරනායක මැතිනිය පාප් වහන්සේ බැහැ දුටුවාය.