• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1974 ඔක්තෝබර් 06 – යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය ස්ථාපිත කිරීම

ශ්‍රීමත් පොන්නම්බලම් රාමනාදන් මැතිතුමා විසින් 1921 දී පිහිටුවන ලද පරමේෂ්වරම් විද්‍යාලයෙහි 1974 ඔක්තෝබර් 06 දින ප.ව. 2.25ට බණ්ඩාරනායක මැතිනිය විසින් යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය විවෘත කරන ලදී. කල්යාමේ දී ශක්තියෙන් හා ප්‍රමාණයෙන් විශාල වී ඇති මෙම නව විශ්වවිද්‍යාලය උතුරු පළාත සඳහා ශාස්ත්‍රාලයක් ලබා දී ඇත.