• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1966 ජනවාරි 08 – ඩඩ්ලි – චෙල්වනායකම් ගිවිසුමට එරෙහි විරෝධතා ව්‍යාපාරය

1958 දී එස්.ඩබ්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා හඳුන්වා දුන් දෙමළ භාෂාවේ සාධාරණ භාවිතයට ඉඩ සලසන ක්‍රියාත්මක නොකළ කොටසක් ද ඇතුළත් වූ ඩඩ්ලි – චෙල්වනායගම් ගිවිසුමට එරෙහි විරෝධතා ව්‍යාපාරයකට බණ්ඩාරනායක මැතිනිය නායකත්වය දුන්නා ය. බෞද්ධ භික්ෂූන් ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, ලංකා සමසමාජ පක්ෂය සහ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ආධාරකරුවන් විශාල පිරිසක් කොළඹ විහාර මහා දේවී උද්‍යානයේ රැස්වී ප්‍රධාන විරෝධතා ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරමින් භාෂාව, ආගම, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ ජාතිකත්වය ආරක්ෂා කිරීමට ප්‍රතිඥා දුන් හ.