• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1974 දෙසැම්බර් 09 – ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයනයන් සඳහා බණ්ඩාරනායක මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කිරීම

1974 දෙසැම්බර් මාසයේ දී බණ්ඩාරනායක මැතිනිය විසින් සමාරම්භ කරන ලද බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය, අන්තර්ජාතික සබඳතා ක්ෂේත්‍රයෙහි අන්තර්ජාතික ප්‍රසිද්ධියක් ඇති ආයතනයක් පිහිටුවීමේ අවශ්‍යතාව සපුරාලීය. මෙම මධ්‍යස්ථානය අන්තර්ජාතික සබඳතා, ජාත්‍යන්තර නීතිය සහ රාජ්‍යෝපාය ක්ෂේත්‍රයන් හී දැනුම ව්‍යාප්ත කිරීමෙහි නිරතව ඇත.