• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1974 සැප්තැම්බර් 10 – බටහිර ජර්මනියට යාම

බටහිර ජර්මනියේ චාන්සලර් හෙල්මට් ස්මිට් මහතාගේ ආරාධනය පරිදි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය බටහිර ජර්මනියේ සංචාරයක යෙදුනා ය. ලෝකයේ පරිනාමය වෙමින් පැවති බලශක්ති අර්බුදය සහ එය සංවර්ධනය වන රටවල් කෙරෙහි බලපාන ආකාරය නායකයන් දෙපොල අතර සාකච්ඡාවල යොමුව විය. එයට අමතරව ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තර කිරීම ද සාකච්ඡාවට භාජන විය.