• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1976 නොවැම්බර් 12 – 18 – ජපානයට යාම

නැගෙනහිර ආසියා සංචාරයේ අවසාන පියවර වූයේ ටෝකියෝවට යාමයි. එහිදී ජපාන අග්‍රාමාත්‍ය ටකේඩ් මිකී සමග පැවැත් වූ සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් වැඩිපුර ව්‍යාපෘති ආධාර සහ ප්‍රදාන වශයෙන් ලැබෙන ආධාර හිමිවිය. මිකිමෝටෝ පර්ල් දූපතට ද, කියෝටෝ නගරයට ද ගිය බණ්ඩාරනායක මැතිනිය හිරෝහිතෝ අධිරාජ්‍යයා සහ කෝජූන් අධිරාජිණියගේ ආගන්තුක සත්කාර ලැබුවාය.