• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1988 නොවැම්බර් 13 – ජනාධිපති මැතිවරණයේ දී තරඟ කිරීම

1988 දෙසැම්බර් 19 දින පැවැත්වීමට නියමිත වූ ජනාධිපති මැතිවරණය සඳහා නාම යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු තම ප්‍රථම රැස්වීම නිට්ටඹුවේ පැවැත්වීමෙන් බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඡන්ද ව්‍යාපාරය ආරම්භ කළාය. නැවත වාරයක් දේශපාලන ප්‍රධාන ප්‍රවාහයට ඇතුල් වූ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය රටපුරා තම ව්‍යාපාරය මෙහෙය වූවා ය. ජනාධිපති තරඟය සඳහා තව දෙදෙනෙක් ඉදිරිපත් විය. එනම් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතා සහ ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂයෙන් ඔසී අබේගුණසේකර මහතා ය.