• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1971 ජනවාරි 14 – 22 – සිංගප්පූරුවේ පැවති ප්‍රථම පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුව

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය අග්‍රාමාත්‍ය වරුන්ගේ සමුළුව වෙනුවට පැවැත්වීමට එකඟ වූ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායකයන්ගේ ප්‍රථම රැස්වීමට සහභාගී වූ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඉන්දියානු සාගරයේ සාම කලාපය පිහිටු වීමේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කළා ය. සාකච්ඡාවල ප්‍රධාන තැනක් ගත් රොඩේසියාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව පිළිබඳ ගැටළු ගැන රැස්වීමට පැමිණි නායකයෝ අදහස් හුවමාරු කර ගත් හ.