• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1989 පෙබරවාරි 15 – මහජන ඡන්දයෙන් පරාජය වීම

1988 දෙසැම්බර් 20 දින පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමෙන් පසුව 1989 පෙබරවාරි මාසයේ මහජන ඡන්දය පැවැත්වීමට නියමිත විය. බණ්ඩාරනායක මැතිනිය නායකත්වය දුන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ආසක 67ක් හිමි වීමෙන් පාර්ලිමේන්තුවෙහි විශාලත්වය අතින් දෙවන තැන ගත් දේශපාලන පක්ෂය බවට පත් විය.