• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1972 – කෘෂිකර්ම ඵලදායීතා පනත

ඉඩම්වල නිෂ්පාදන ප්‍රමිති නිර්වචනය කොට ඉඩම් අයිතිකරුවන් මෙම ප්‍රමිති ආරක්ෂා නොකළ හොත් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ තර්ජනය ද සහිතව 1972 කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදන පනත බණ්ඩාරනායක මැතිනියගේ රජය විසින් හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙම පනත මගින් වගා කමිටු අවලංගු කළ අතර, වගා කළ හැකි ඉඩම් කාර්යක්ෂම ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සහ යෝග්‍ය භාවිතය මගින් උපරිම ඵලදායීතා මට්ටම්වලට ළඟා වීමේ අරමුණ ඇතිව, කෘෂිකර්ම ඵලදා කමිටු ඇති කරන ලදී.