• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1961 නොවැම්බර් 21 – විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය

විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ආරම්භක සභාපතිනිය වූ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය, 1961 නොවැම්බර් මාසයේ දී එම සංවිධානයේ නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කළා ය. 1955 සිට මෙම මධ්‍යස්ථානය භාවනා සඳහා කැප විය. එස්.ඩබ්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතාගේ චින්තනය අනුව බිහි වූ කොළඹ නගරය මධ්‍යයේ ඉදිකරන ලද මෙම මධ්‍යස්ථානය, බණ්ඩාරනායක මැතිනිය විසින් තම ජීවිත කාලය පුරා රැක බලා ගන්නා ලදී.