• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1974 ජනවාරි 22 – 29 – ඉන්දියානු ජනරජ දිනයේ දී ප්‍රධාන අමුත්තා වීම

1974 ඉන්දියානු ජනරජ දින උත්සවයේ ප්‍රධාන අමුත්තන් හැටියට බණ්ඩාරනායක මැතිනියට සහ යුගෝස්ලෝවියානු ජනාධිපති ජෝසප් ටිටෝ මහතාට ආරාධනා ලැබුණි. ඉන්දියාවේ ජනාධිපති සහ අගමැති සමග ලෝක නායකයන්ට සහභාගී වීමට ආරාධනා ලැබෙන මෙම ඓතිහාසික දිනයට සහභාගී වීමේ දුර්ලභ ගෞරවය ඉන්දිරා ගාන්ධි අගමැතිනියගේ ධූර කාලයේ දී බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ලැබුවා ය.