• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1976 මාර්තු 23 – මන්නාරම් සමුද්‍ර සන්ධිය සහ බෙන්ගාලේ බොක්කේ සාමුද්‍රිත සීමාවන් වෙන් කිරීම

මන්නාරම් සමුද්‍ර සන්ධිය සහ බෙන්ගාලේ බොක්ක පිළිබඳ මුහුදු සීමා ගැන ඉන්දියානු අගමැතිනි ඉන්දිරා ගාන්ධි සමග එකඟත්වයකට පැමැණීම බණ්ඩාරනායක මැතිනියගේ මූලික මැදිහත් වීම නිසා සිදු විය. එක්සත් ජාතීන්ගේ මුහුදු නීති ගැන පැවති සාකච්ඡා සන්දර්භය තුළ ඉතා වැදගත් යයි සැලකෙන මෙම එකඟත්වයන් ශ්‍රී ලංකාවට තම භෞමික ජලස්කන්ධ සහ මුහුදු පත්ලෙහි ඇති සම්පත් සඳහා අයිතිවාසිකම් ඉදිරිපත් කිරීමට සහාය විය.