• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1975 ජුලි 24 – මෙක්සිකෝවේ ජනාධිපති ලුවී එස්චවෙරියා අල්වාරෙස් මහතාගේ පැමිණීම

බණ්ඩාරනායක මැතිනිය මැක්සිකෝවේ ජනාධිපති ලුවී එස්චවෙරියා අල්වාරෙස් මැක්සිකෝ හී දී හමුවීමෙන් මාසයකට පසු ඔහු ශ්‍රී ලංකාවට එක් දින සංචාරයක් සඳහා පැමිණි‍යේය. මෙම ගමනේ දී නොබැඳියාව සහ පීඩාකාරී අන්තර්ජාතික සහ ද්විපාර්ශ්වීය ගැටළු සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණි.