• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1976 ජනවාරි 28 – බුරුමයට යාම

1976 ජනවාරි 28 දින රැන්ගුන් නගරයට පැමිණි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අගමැති බ්‍රිගේඩියර් ජනරාල් සේන්වින් මහතාගේ සත්කාරකත්වය ලැබ ඔහු සමග අගනුවර දී සාකච්ඡා පැවැත්වීය. ඉන් පසු ඇය මණ්ඩලේ සහ අනතුරුව පැගන් වෙත ගොස් බුරුමයේ ජනාධිපති ජනරාල් නේ වින් හමු විය. මෙම ගමනේ දී ඇයට බුරුමයේ දේශපාලන සහ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නායිකාවක වූ කින් කී හමුවිය. ඇය ඝාතනය කරන ලද බුරුම ජාතික නායකයකු වූ අඋං සාන්ගේ භාර්යාව වූ අතර අඋං සාන් සුකීගේ මව විය.