• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1945 ජුනි 29 – චන්ද්‍රිකා ඩයස් බණ්ඩාරනායක දියණිය බිහිවීම

බණ්ඩාරනායක පවුලේ දෙවන වැඩිමහල් දියණිය ද, වෙන්ඩ්වර්ත් හී දී උපත ලැබුවා ය. පැරීසියේ සෝබෝන් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් දේශපාලන විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධිය ලැබීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි ඇය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්‍ෂිකාවක් ලෙස පත්වීම ලැබුවා ය. බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ඇමතිනිය ලෙසත්, අවස්ථා දෙකකදී ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය තුමිය හැටියට සහ ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිනිය හැටියට ද, පත්වීම් ලැබූ ඇය, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම කාන්තා ජනාධිපතිතුමිය වූවා ය.