• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1972 අගෝස්තු 8 – 12 – ජෝජ්ටවුන් හී පැවති නොබැඳි රටවල විදේශ ඇමතිවරුන්ගේ රැස්වීම

නොබැඳි ව්‍යාපාරයේ විදේශ ඇමතිවරු තම ප්‍රථම රැස්වීම ගයනාවේ ජෝජ්ටවුන් හී දී 1972 අගෝස්තු මාසයේ දී පැවැත්වී ය. මීළඟ නායක සමුළුව කොළඹ දී පැවැත්විය යුතු බවට බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඉල්ලීමක් කර තිබුණ බැවින් මෙම රැස්වීම ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් විය. ඇල්ජීරියාව ද මීළඟ නායක රැස්වීම ඇල්ජයර්ස් හී පවත්වන ලෙසට ඉල්ලීමක් කර තිබුණි. 1973 රැස්වීම ඇල්ජයර්ස් හී ද, 1976 රැස්වීම කොළඹ දී ද පැවැත්වීමට ජෝජ්ටවුන් රැස්වීමේ දී අවසාන තීරණයකට එළඹුණි.