• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

All Island Oratorical Competition for the Commemoration of Madam Sirimavo Bandaranaike - 30th March 2016 at the BCIS


පින්තූර ගැලරිය

එක්සත් අරාබි ජනරජයේ සංචාරය
කොළඹ යෝජනාව
ඉන්දීය අගමැති නේරු සංචාරය
විපස්සනා භාවනා මධ්යස්ථානය
11 වැනි පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය නායක සමුළුව
සෙනෙට් සභික ලෙස දිවුරුම් දීම
අගමැති බණ්ඩාරනායක ඝාතනය
ලංකා මහිලා සමිතිය සමග එක් වීම
S.W.R.D. බණ්ඩාරනායක සමග විවාහය
සිරිමාවෝ රත්වත්තේ උපත