• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

16 – 19 ஆகஸ்ட் 1976 – அணிசேரா இயக்கத்தின் தலைமைப் பதவி

அணிசேரா இயக்கத்தின் ஐந்தாவது உச்சு மாநாடு கொழும்பில் 1976 ஆம் ஆண்டில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கூட்டப்பட்டதுடன் 86 நாடுகளைக் கொண்ட இந்த மாபெரும் இயக்கத்தின் தலைமை பதவியை திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. அணிசேரா இயக்கத்தின் தலைமைத்துவத்தை அல்ஜிரிய ஜனாதிபதி ஹுவாரி புமெடியன் அவர்களிடமிருந்து கையேற்ற திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்கள் அபிவிருத்தியடைந்த மற்றும் அபிவிருத்தியடைந்து வரும் நாடுகளிடையே நிலவும் இடைவெளியை குறைக்கும் நோக்கில் கூட்டு பொருளாதாரத் தற்சாற்ப்பு தன்மையுடன் அபிவிருத்தி பாதையில் இயக்கத்தை வழிநடத்தினார். அபிவிருத்தியடைந்து வரும் நாடுகளின் அபிலாஷைகளை வலியுறுத்தி வணிக துறையின் விஸ்தரிப்புக்கு ஆதரவுயளிக்கும் வகையில் “புதிய உலக பொருளாதார முறைமையொன்றை” உருவாக்கப்பட்டது. அணிசேரா இயக்கத்தின் ஐந்தாவது உச்சு மாநாடு சீன அரசாங்கத்தால் அன்பளிக்கப்பட்டு புதிதாக நிர்மானிக்கப்பட்ட பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாடு மண்டபத்தில் நடைப்பெற்றதுடன் இதனூடாக இலங்கையை அபிவிருத்தியடைந்து வரும் நாடுகளிடையே ஒரு முக்கியமான அந்தஸ்த்திற்கு கொண்டு சென்றது.