• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

20 ஜனவரி 1976 – இந்தோனோசியவிற்கான விஜயம்

கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கான சுற்றுப்பயணமொன்றின் ஆரம்பத்தில் 1976 ஆம் ஆண்டில் ஜனவரி மாதத்தில் திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்கள் ஜாகர்த்தாவிற்கு விஜயம் மேற்கொண்டார். இந்தோனோசிய ஜனாதிபதி சுஹார்த்தோவினால் விருந்தளிக்கப்பட்ட இந்த விஜயம் இலங்கையின் அணிசேரா கொள்கையினாலும் பான்டுங் நகரில் 1955 ஆம் ஆண்டில் நடாத்ப்பட்ட ஆசிய அப்பிரிக்க மாநாடுவில் இலங்கையின் செயல்திறமுடைய பங்களிப்பினாலும் இரு நாடுகளிடைய உறவுகளை பலப்படத்துவதற்கு வழிவகுத்தது.