• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

22 மே மாதம் 1972 – இலங்கை குடியரசின் பிறப்பு

குடியரசு அரசியலமைப்பை 1972 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 22 ம் திகதி பிரகடணப்படுத்தியதின் விளைவாக அரசாட்சி அந்தஸ்து நீக்கப்பட்டு முழுமையான இறையாண்மையுள்ள சுதந்திர நாடக இலங்கை உருவாக்கப்பட்டது. புதிய அரசியலமைப்பின் படி இவ்வளவு காலமும் ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் மகாராணியால் நியமிக்கப்பட்ட ஆளுனர் பதவியை இனிமேல் அரச தலைவர் என்ற வகையில் இலங்கை ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்படுவார். திரு.வில்லியம் கொபல்லாவ அவர்கள் இலங்கையின் முதல் ஜனாதிபதியானதுடன் திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்கள் பிரதமரானார். இலங்கையின் புதிய அரசியலமைப்பை பிரகடனத்துடன் தேசீய சட்டசபை ஏழாவது பாராளுமன்றத்துக்கு பதிலாக இயங்கும். முதலாவது தேசீய சட்ட சபை நான்கு வருடங்களுக்கு பின்பு 1977 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 18 ம் திகதி கலைக்கப்பட்டது.