• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

26 – 29 பெப்ரவரி 1964 – சீன பிரதமர் சௌ என் லாயின் விஜயம்

நான்கு நாள் விஜயத்தை மேற்கொண்டு இலங்கை வந்தடைந்த சீன பிரதமர் சௌ என் லாயின் விஜயம் அவரின் இலங்கைக்கான இரண்டாவது விஜயமாகும். இரண்டு நாடுகளுடன் இராஜரீக உறவு ஏற்படுத்திய 1957 ஆம் ஆண்டில் பிரதமர் எஸ்.டபிள்யூ.ர்.டி பண்டாரநாயக்க அவர்களின் அழைப்பின் பேரில் முதல் முறையாக சீன பிரதமர் சௌ என் லாய் இலங்கை வந்தடைந்த அவர் அந்த வருடத்தில் நடத்திய சுதந்திர தின விழாவில் விஷேட விருந்திரனராகவும் கலந்து கொண்டார். இரண்டாவது விஜயத்தின் போது, திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்களுடன் நடத்திய பேச்சுவார்தையின் பலனாக சர்வதேச மகா நாடுகளுக்கான மண்டபம் ஒன்று இலவசமாக பரிசாக இலங்கைக்கு வழங்குவதற்கு இணக்கம் காணப்பட்டது. மேலும், பிரதமர் எஸ்.டபிள்யூ.ர்.டி பண்டாரநாயக்க அவர்களின் ஞாபகார்த்தமாகவும் இரு நாடுகளிடையே இராஜதந்திர உறவுகளை ஏற்படுத்தி மேம்படுத்தியதிற்க்கு அன்னாருக்கு மதிப்பளிக்கும் முகமாகவும் மற்றும் இரு நாடுகளுடைய நட்பின் சின்னமாகவும, இந்த மண்டபம் எஸ்.டபிள்யூ.ர்.டி பண்டாரநாயக்க அவர்களின் பெயரிடப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டது.