• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

28 ஜனவரி 1976 – பர்மாவிற்கான விஜயம்

1976 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 28 ஆம் திகதி ரன்கூன் நகருக்கு வந்தடைந்த திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்களை பிரதமர் பிரேகிடியர் ஜெனரல் சேன் வின் வரவேற்று விருந்தளித்தார். பின்பு இவருடன் பேச்சு வார்த்தைகள் தலைநகரில் இடம்பெற்றது. அடுத்ததாக, மண்டாலேவிற்கும் பின்பு பானுக்கும் விஜயம் செய்த அவர் அங்கு பர்மாவின் ஜனாதிபதி ஜெனரால் நே வின் அவர்களை சந்தித்தார். இந்த விஜயத்தின் போது கொலை செய்யப்பட்ட பர்மாவின் தலைவராகிய ஆங்க் சேன்ங்கின் துணைவியும் அரசியல்வாதியும் இராஜதந்திரியுமான கின் கீ அவர்களையும் அவருடைய தாயாரையையும் சந்தித்தார்.