• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

வளங்கள்


බණ්ඩාරනායක මැතිනිය පාර්ලිමේන්තුවෙදී

සෑම් විජේසිංහ

(Sinhala) කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ඉටුකළ මෙහෙවර

Sorry this entry is only available in english

ඇයගේ ආර්ථික කටයුතු සමිබන්ධ භූමිකාව

ලීලානන්ද ද සිල්වා

ශ්‍රී ලංකාවෙන් මුළු ලෝකයටම

Article written by Kalakirthi Dr. Edwin Ariyadasa

භික්ෂුණි උත්පළවණ්ණා