• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

செப்டெம்பர் 1975 – ஐக்கிய முண்ணனி கூட்டமைப்பின் பிளவு

1970 ஆம் ஆண்டில் ஆட்சியமைத்த ஐக்கிய முன்னனி கூட்டமைப்பு, இலங்கை சமசமாஜக் கட்சி அரசாங்கத்திலிருந்து வெளிநடப்பு செய்ததின் பின்பு கூட்டமைபுக்குள் பிளவு ஏற்பட்டது. ஆனால், திருமதி பண்டாரநாயக்க அவர்களின் தலைமையில் இயங்கிய ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி தேசீய சட்ட சபையில் பெரும்பாண்மை பலத்தைக் கொண்டிருந்தது.