• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1977 මැයි 18 – පළමු ජාතික රාජ්‍ය සභාව විසිරුවා හැරීම

1977 මැයි මාසයේ දී ප්‍රථම ජාතික රාජ්‍ය සභාව විසුරුවා හැරීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ 8වන පාර්ලිමේන්තුව ඡන්දයෙන් තෝරා පත්කර ගැනීම සඳහා වන මහජන ඡන්දයට බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සූදානම් වූවා ය.