• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1976 ජනවාරි 20 – ඉන්දුනීසියාවට යාම

නැගෙනහිර ආසියා සංචාරයක ආරම්භයේ දී 1976 ජනවාරි මස බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ජාකර්තා නගරයට ගියාය. ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඉන්දුනීසියාවේ නොබැඳි ස්ථාවරය සහ 1955 දී බැංඩුං හී පැවති ආසියා අප්‍රිකා සමුළුවට ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියාකාරී ලෙස සහභාගී වීමේ පසුබිම මත දෙරට අතර සබඳතා තර කර ගැනීමට මෙම හමුවීම අවස්ථාව ලබා දුන්නේය.