• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

1963 නොවැම්බර් 22 – ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපති ජෝන් එෆ් කෙනඩි මහතා ඝාතනය කිරීම

1963 නොවැම්බර් මාසයේ දී ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපති ජෝන් එෆ් කෙනඩි මහතාගේ ඝාතනය පිළිබඳ ප්‍රවෘත්තිය බණ්ඩාරනායක මැතිනියට දැනගන්නට ලැබිණ. තම තනතුරුවලට පත්වී මාස කීපයක් ඇතුළත මෙම නායකයන් දෙපොල නිතර ලිපි ගනුදෙනු කරගත්හ. ජැක්වලින් කෙනඩි මහත්මියට ලිපියක් යවමින් “මෙබඳුම ඉරණමකට මුහුණ පෑ භාර්යාවක් සහ මවක් වශයෙන් ඔබ මෙම අවස්ථාවේ මුහුණපාත දුක් වේදනාව මට හඳුනා ගත හැක” යනුවෙන් බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සඳහන් කළා ය.