• සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක

  • சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க

  • SIRIMAVO BANDARANAIKE

" The World's First Female Prime Minister "

අග්රාමාත්යවරයාගේ කතාව


ප්‍රථම කාන්ත සමූපකාර ගම්මාන ක්‍රමය ආරම්භ කිරීම. ) 1970.10.19 (බුලත්සිංහල)


පොදු හෙද සංගමයේ සංවත්සර උත්සවය


1973 නිෂ්පාදන වර්ෂය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරමින් කළ කතාව


නව රජය දිවුරුම් දීමෙන් පසු ජාතිය අමතා කළ කතාව


එක්සත් අරාබි ජනරජයේ ජනපතිගේ අභාවය පිළිබඳව පැවති ශෝකය ප්‍රකාශ කිරීමේ රැස්වීම – 1970.10.19 (කොළඹ නව රඟහල)


කොළඹ ක්‍රමයපිළිබඳව 20 වන සංවත්සරය


බටහිර දිසා වැඩ අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය විවෘත කිරීම


බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ වැඩ ඇරඹීමේ දී කළ කතාව – 1970.11.24


ආණ්ඩුක්‍රම සම්පාදන මණ්ඩලයේ පළමු රැස්වීම – 1970.07.19 (කොළඹ නව රඟහලේ දී)